�u�G�R�[�W�p�b�N�v �u�G�R�[�W�p�b�N�v�J�b�v���� �u�G�R�[�W�p�b�N�v�J�����